cefuhsldkq iqmsß fláÿr Odjk Y+r Wfiaka fnda,aÜ óg¾ 200 msßñ Odjk biõfõ uQ,sl ;r. ioyd wo ^16& rd;s‍%fha tlajkjd'

Tyq iyNd.sjk 9 jeks uQ,sl jgfha ;r.h YS‍% ,xld fõ,dfjka wo rd;%S 09'16g wdrïN ùug kshñ;hs'

Wfiaka fnda,aÜ iyNd.S jQ T,sïmsla ;r.j,§ Èkd .;a rka molalï my;ska oelafõ

2008 Beijing - 100 m - ‪#‎Gold‬
2008 Beijing 200 m - #Gold
2008 Beijing 4×100 m relay- #Gold
2012 London 100 m- #Gold
2012 London 200 m - #Gold
2012 London 4×100 m relay - #Gold
2016 Rio de Janeiro 100 m - #Gold
2016 Rio de Janeiro 200 m -@


 

Post a Comment

 
Top